درخشندگی

http://noorsaform.com/userfiles/cliparts/myfiles/education/Luminance2.jpg

اثر فیزیولوژیکی نور روی چشم ما درخشندگی نام دارد. این پارامتر در طراحی روشنایی اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.

واحد سنجش درخشندگی کندل بر متر مربع (Cd/m2) است.

درخشندگی به دو صورت تعریف می شود:

1) درخشندگی حاصل از یک منبع نور: برابر است با شدت نور منتشر شده از منبع به مساحت آن

2) درخشندگی حاصل از یک سطح روشن: متناسب است با میزان شدت روشنایی در سطح و ضریب انعکاس ان

                                                                                                 منبع :

http://noorsaform.com/LightingParameters.html