شار نوری: میزان نوری که از یک لامپ منتشر می شود شاری نوری (Luminous Flux) نام دارد. یکای سنجش شار نوری لومن (Lumen) است که با حرف یونانی فی (Φ) نشان داده می شود.

به این ترتیب برای اینکه بگوییم یک لامپ چه میزان نور میدهد از اصطلاح شار نوری استفاده می کنیم.

به عنوان مثال شار نوری یک لامپ فلورسنت 36 وات 2850 لومن و شار نوری یک لامپ متال هالید 5500 لومن است.