یکی از مهمترین شاخص های سنجش میزان روشنایی در سطح محیط شدت روشنایی است (Illuminance)که عبارت است از میزان شار نوری تابیده شده به واحد سطح.

واحد سنجش شدت روشنایی لوکس (Lux) است.

استانداردهای روشنایی، مقادیر شدت روشنایی لازم در هر محیط را تعیین میکنند. به عنوان مثال برای یک دفتر کار، شدت روشنای متوسط 500 لوکس و برای یک زمین فوتبال در سطح مسابقات بین المللی تا شدت روشنایی 3500 لوکس توصیه می شود.