سیستم های کنترل هوشمند روشنایی LMS

ستفاده از سیستم های کنترل هوشمند روشنایی به سرعت رو به گسترش است. امروزه بنابر یکی از دلایل زیر سیستم های کنترل هوشمند روشنایی پیشنهاد می شوند:

·        صرفه جویی در مصرف انرژی با کنترل میزان روشنایی متناسب با نور طبیعی و حضور افراد در محل

·        افزایش رفاه با امکان کنترل پذیری بیشتر در میزان روشنایی و انتخاب آزادانه روشن و خاموش کردن

·        زیبایی بیشتر با امکان تعریف سناریوهای مختلف برای کاربردهای مختلف