شدت نور

http://noorsaform.com/userfiles/cliparts/myfiles/education/Light%20Intensity2.jpg

چنانچه نور لامپ توسط یک رفلکتور در زاویه معینی هدایت شود (مانند لامپ های هالوژن رفلکتور دار)، در این صورت میزان نور منتشر شده از این لامپ را با شدت نور ان می سنجند.

شدت نور (Light Intensity) برابر است با میزان نور منتشر شده از واحد زاویه فضایی. واحد سنجش شدت نور کندل یا شمع است که با cd نشان داده می شود.

به عنوان مثال برای سنجش لامپ هایی که در زیر نشان داده شده است از مفهوم شدت نور استفاده می شود


 

هالوژن هالوژن  LED متال هالید متال هالید